Regio

Zorgplein Noord

 • FTE

  Op deze pagina kunt u zien hoe de werkgelegenheid in uw regio is samengesteld naar branche. Verder is er aandacht voor trends: is er sprake van een stijging of daling van de werkgelegenheid. Tot slot krijgt u inzicht in persoonskenmerken van werkenden, leeftijd en parttimeopbouw, in zorg en WJK.

 • Samenstelling zorg en WJK naar branche (in aantal FTE)

  Deze datavisualisatie toont de samenstelling van het aantal FTE in de sector zorg en WJK naar branche. Met behulp van de tijdsfilter krijgt u inzicht in verschuivingen in deze samenstelling. Bron: CBS AZW, bewerking Etil

 • Ontwikkeling werkgelegenheid zorg en WJK naar branche (in aantal FTE)

  Deze datavisualisatie toont de procentuele ontwikkeling van het aantal FTE naar branche binnen de sector zorg en WJK (ten opzichte van een kwartaal eerder). Met behulp van de filter is het mogelijk om 1 van de 9 branches binnen zorg en WJK te selecteren. Bron: CBS AZW, bewerking Etil

 • Werknemers

  Op deze pagina kunt u zien hoe de werkgelegenheid in uw regio is samengesteld naar branche. Verder is er aandacht voor trends: is er sprake van een stijging of daling van de werkgelegenheid. Tot slot krijgt u inzicht in persoonskenmerken van werkenden, leeftijd en parttimeopbouw, in zorg en WJK.

 • Samenstelling zorg en WJK naar branche (in aantal werknemers)

  Deze datavisualisatie toont de samenstelling van het aantal werknemers in de sector zorg en WJK naar branche. Met behulp van de tijdsfilter krijgt u inzicht in verschuivingen in deze samenstelling. Bron: CBS AZW, bewerking Etil

 • Ontwikkeling werkgelegenheid zorg en WJK naar branche (in aantal werknemers)

  Deze datavisualisatie toont de procentuele ontwikkeling van het aantal werknemers naar branche binnen de sector zorg en WJK (ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder). Met behulp van de filter is het mogelijk om 1 van de 9 branches binnen zorg en WJK te selecteren. Bron: CBS AZW, bewerking Etil

 • Leeftijdssamenstelling zorg en WJK (in aantal werknemers)

  Deze datavisualisatie toont de samenstelling van het aantal werknemers naar leeftijd. Met behulp van de tijdsfliter krijgt u inzicht in trends in de leeftijdssamenstelling van het aantal FTE. Verder is het ook mogelijk om 1 van de 9 branches binnen zorg en WJK met een filter te selecteren. Bron: CBS AZW, bewerking Etil

 • Mobiliteit

  De arbeidsmarkt in de sector zorg en WJK is volop in beweging. Op deze pagina vindt u informatie over de in- en uitstroom in zorg en WJK of een bepaalde branche. Verder is er ook aandacht voor de herkomst en bestemming van werknemers die van baan wisselen. Tot slot krijgt u ook inzicht in leeftijdssamenstelling van de in- en uitstroom in zorg en WJK.

 • In- en uitstroom zorg en WJK per kwartaal

  Deze datavisualisatie toont per kwartaal ontwikkeling van het aantal werknemers dat is ingestroomd in een baan in Zorg en WJK of een bepaalde branche. Naast de instroom is ook de ontwikkeling van het aantal werknemers dat is uitgestroomd in een baan in Zorg en WJK of een bepaalde branche opgenomen in deze visualisatie. Met behulp van de filter is het mogelijk om 1 van de 9 branches binnen zorg en WJK te selecteren. Bron: CBS AZW

 • Herkomst instroom zorg en WJK

  Deze datavisualisatie toont per kwartaal de ontwikkeling van de verschillende categorieën voor herkomst van de instroom (in Zorg en WJK of een bepaalde branche). Met behulp van de filter is het mogelijk om 1 van de 9 branches binnen zorg en WJK te selecteren. Bron: CBS AZW

 • Bestemming uitstroom zorg en WJK

  Deze datavisualisatie toont per kwartaal de ontwikkeling van de verschillende categorieën voor bestemming van de uitstroom (in Zorg en WJK of een bepaalde branche). Met behulp van de filter is het mogelijk om 1 van de 9 branches binnen zorg en WJK te selecteren. Bron: CBS AZW

 • Saldo in- en uitstroom zorg en WJK per kwartaal

  Deze datavisualisatie toont de ontwikkeling van het saldo van instroom van het aantal werknemers in een baan in een bepaald kwartaal, minus de uitstroom van werknemers in een baan in datzelfde kwartaal (in Zorg en WJK of een bepaalde branche). Met behulp van de filter is het mogelijk om 1 van de 9 branches binnen zorg en WJK te selecteren. Bron: CBS AZW

 • Netto verloop zorg en WJK

  Deze datavisualisatie bevat cijfers over het netto verloop op de arbeidsmarkt voor de branches in zorg en welzijn breed; dit is een samentelling van alle branches in de zorg en welzijn. Het aantal werknemers (geteld o.b.v. hoofdbaan) dat op de peildatum in jaar 't' werkzaam is in de sector zorg en welzijn en op de peildatum in jaar 't+1' niet meer. Dit aantal wordt gedeeld door het totaal aantal werknemers in de sector zorg en welzijn (geteld o.b.v. hoofdbaan) op de peildatum in jaar 't'. De gegevens zijn een jaargemiddelde van drie jaar. Bron: CBS AZW

 • Binnenlandse pendel

  Deze datavisualisatie bevat cijfers over de pendel tussen woon- en werkregio's van werknemers. De pendelcijfers worden weergegeven voor zowel het totaal van alle werknemersbanen als voor de sector zorg en welzijn. Inkomende (binnenlandse) pendel: het aantal banen van werknemers die in een regio werken en daar niet wonen, als percentage van alle banen in die regio. Uitgaande (binnenlandse) pendel: het aantal banen van werknemers die in een regio wonen en daar niet werken, als percentage van alle banen van werknemers die wonen in die regio. Pendelsaldo: dit wordt berekend door het percentage van de inkomende pendel te verminderen met het percentage van de uitgaande pendel. Bron: CBS AZW

 • Omgeving

  In het thema omgeving staan ontwikkelingen centraal die direct of indirect een effect hebben op de arbeidsmarkt van zorg en WJK. Zo is er aandacht voor demografische ontwikkelingen: invloed op de totale vraag naar zorg en het beschikbare aanbod van arbeidskrachten. Verder is er aandacht voor de ontwikkeling van het ww-uitkeringen naar (ook niet zorggerelateerde) beroepsklasse. Tot slot krijgt u inzicht in de arbeidsmarktspanning in zorg- en welzijnberoepen.

 • Samenstelling beroeps- en niet- beroepsbevolking

  Deze tabel bevat cijfers over het aantal werknemers naar leeftijd in de zorg, hun gemiddelde leeftijd en het arbeidsvolume, ingedeeld volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008).

  Alle branches: Alle economische activiteiten met uitzondering van huishoudens en extraterritoriale organisaties.

  Zorg en welzijn (breed): Totaal Arbeidsmarkt, zorg en welzijn. Dit is een samentelling van 10 afzonderlijke branches in het project Arbeidsmarkt, zorg en welzijn (AZW) die samen het terrein van de zorg en welzijn beschrijven.

  Zorg en welzijn (smal): Totaal Arbeidsmarkt, zorg en welzijn zonder kinderopvang.

  Peilmoment: laatste vrijdag voor kerst.

  Bron: CBS

 • Ontwikkeling groene en grijze druk

  Deze datavisualisatie toont ontwikkeling van de groene en grijze druk. Groene druk: de verhouding tussen het aantal personen van 0 tot 20 jaar en het aantal personen van 20 tot 65 jaar. Grijze druk: de verhouding tussen het aantal personen van 65 jaar of ouder en het aantal personen van 20 tot 65 jaar. De regionale ontwikkeling wordt daarbij afgezet tegen de landelijke ontwikkeling. Bron: CBS, bewerking Etil

 • Ontwikkeling beroepsbevolking naar leeftijd

  Deze tabel bevat kwartaalcijfers over de arbeidsdeelname in Nederland, naar regio. Van de bevolking van 15 tot 75 jaar wordt het aantal weergegeven dat behoort tot de beroepsbevolking.

  Beroepsbevolking: personen die betaald werk hebben (werkzame beroepsbevolking) of die geen betaald werk hebben, recent naar betaald werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn (werkloze beroepsbevolking).

  Niet-beroepsbevolking: personen zonder betaald werk die niet recent naar werk hebben gezocht of daarvoor niet direct beschikbaar zijn.

  Brutoarbeidsparticipatie: het aandeel van de (werkzame en werkloze) beroepsbevolking in de bevolking (beroeps- en niet-beroepsbevolking). Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar.

  Peilmoment: jaarlijks

  Bron: CBS

 • Ontwikkeling arbeidsparticipatie naar leeftijd

  Deze tabel bevat kwartaalcijfers over de arbeidsdeelname in Nederland, naar regio. Van de bevolking van 15 tot 75 jaar wordt het aantal weergegeven dat behoort tot de beroepsbevolking.

  Beroepsbevolking: personen die betaald werk hebben (werkzame beroepsbevolking) of die geen betaald werk hebben, recent naar betaald werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn (werkloze beroepsbevolking).

  Niet-beroepsbevolking: personen zonder betaald werk die niet recent naar werk hebben gezocht of daarvoor niet direct beschikbaar zijn.

  Brutoarbeidsparticipatie: het aandeel van de (werkzame en werkloze) beroepsbevolking in de bevolking (beroeps- en niet-beroepsbevolking). Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar.

  Peilmoment: jaarlijks

  Bron: CBS

 • Totaal

  Een groot deel van de studenten stroomt na zijn opleiding uit naar de arbeidsmarkt. In dit thema kunt u voor uw regio opzoeken hoeveel mbo- en hbo-studenten er in de onderwijssector zorg en welzijn zijn. Verder krijgt u inzicht in de ontwikkeling van de instroom van eerstejaarstudenten in zorg- en welzijnopleidigen.

 • Ontwikkeling instroom zorg en welzijn

  Deze datavisualisatie toont de ontwikkeling van het aantal eerstejaars ingeschrevenen in zorg- en welzijnsopleidingen op mbo-, hbo- en wo-niveau. Binnen het mbo wordt onderscheid gemaakt naar leerweg (BOL en BBL) Het uitgangspunt van de regionale toewijzing is de woonplaats van de student.. Bron: CBS AZW

 • Ontwikkeling deelnemers zorg en welzijn

  Deze datavisualisatie toont de ontwikkeling van het aantal deelnemers in zorg- en welzijnsopleidingen op mbo-, hbo- en wo-niveau. Binnen het mbo wordt onderscheid gemaakt naar leerweg (BOL en BBL) Het uitgangspunt van de regionale toewijzing is de woonplaats van de student. Bron: CBS AZW

 • Ontwikkeling gediplomeerden zorg en welzijn

  Deze datavisualisatie toont de ontwikkeling van het aantal gediplomeerden in zorg- en welzijnsopleidingen op mbo-, hbo- en wo-niveau. Binnen het mbo wordt onderscheid gemaakt naar leerweg (BOL en BBL). Het uitgangspunt van de regionale toewijzing is de woonplaats van de student. Bron: CBS AZW

 • Ontwikkeling sectorrendement zorg en welzijn

  Deze datavisualisatie toont het sectorrendement voor zorg- en welzijnsopleidingen op mbo-, hbo- en wo-niveau. Binnen het mbo wordt onderscheid gemaakt naar leerweg (BOL en BBL). Het sectorrendement is het aandeel gediplomeerden naar onderwijsniveau dat werkzaam is binnen zorg en welzijn. Het peilmoment voor het wel of niet werkzaam zijn binnen zorg en welzijn is de laatste vrijdag voor kerst na het studiejaar. De peildatum van deze data is 1 oktober. Bron: CBS AZW

 • Middelbaar

  Een groot deel van de studenten stroomt na zijn opleiding uit naar de arbeidsmarkt. In dit thema kunt u voor uw regio opzoeken hoeveel mbo- en hbo-studenten er in de onderwijssector zorg en welzijn zijn. Verder krijgt u inzicht in de ontwikkeling van de instroom van eerstejaarstudenten in zorg- en welzijnopleidigen.

 • Ontwikkeling mbo-instroom zorg en welzijn

  Deze datavisualisatie toont de ontwikkeling van het aantal eerstejaars ingeschrevenen in zorg- en welzijnsopleidingen op mbo-niveau. Met behulp van de filter is het mogelijk om één van de onderliggende mbo-opleidingen te selecteren. Het uitgangspunt van de regionale toewijzing is de woonplaats van de student. Bron: CBS AZW

 • Ontwikkeling mbo-studenten zorg en welzijn

  Deze datavisualisatie toont de ontwikkeling van het aantal studenten in zorg- en welzijnsopleidingen op mbo-niveau. Met behulp van de filter is het mogelijk om één van de onderliggende mbo-opleidingen te selecteren. Het uitgangspunt van de regionale toewijzing is de woonplaats van de student. Bron: CBS AZW

 • Ontwikkeling mbo-gediplomeerden zorg en welzijn

  Deze datavisualisatie toont de ontwikkeling van het aantal gediplomeerden in zorg- en welzijnsopleidingen op mbo-niveau. Met behulp van de filter is het mogelijk om één van de onderliggende mbo-opleidingen te selecteren. Het uitgangspunt van de regionale toewijzing is de woonplaats van de student. Bron: CBS AZW

 • Ontwikkeling sectorrendement zorg en welzijn (mbo)

  Deze datavisualisatie toont het sectorrendement voor zorg- en welzijnsopleidingen op mbo-niveau. Met behulp van de filter is het mogelijk om één van de onderliggende mbo-opleidingen te selecteren. Het sectorrendement is het aandeel gediplomeerden naar mbo-opleiding dat werkzaam is binnen zorg en welzijn. Het peilmoment voor het wel of niet werkzaam zijn binnen zorg en welzijn is de laatste vrijdag voor kerst na het studiejaar. De peildatum van deze data is 1 oktober. Bron: CBS AZW

   

 • Ontwikkeling studierendement zorg en welzijn (mbo)

  Deze datavisualisatie toont het studierendement voor zorg- en welzijnsopleidingen op mbo-niveau. Met behulp van de filter is het mogelijk om één van de onderliggende mbo-opleidingen te selecteren. Het studierendement beschrijft het aandeel gediplomeerden vanuit een instroom cohort 5 jaar eerder van deelnemers (studenten) aan het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). en diploma telt mee in het rendement als binnen dezelfde studierichting het diploma is behaald als waar de student gestart is. Bron: CBS AZW

 • Hoger

  Een groot deel van de studenten stroomt na zijn opleiding uit naar de arbeidsmarkt. In dit thema kunt u voor uw regio opzoeken hoeveel mbo- en hbo-studenten er in de onderwijssector zorg en welzijn zijn. Verder krijgt u inzicht in de ontwikkeling van de instroom van eerstejaarstudenten in zorg- en welzijnopleidigen.

 • Ontwikkeling hbo-instroom zorg en welzijn

  Deze datavisualisatie toont de ontwikkeling van het aantal eerstejaars ingeschrevenen in zorg- en welzijnsopleidingen op hbo-niveau. Met behulp van de filter is het mogelijk om één van de onderliggende hbo-opleidingen te selecteren. Het uitgangspunt van de regionale toewijzing is de woonplaats van de student. Bron: CBS AZW

 • Ontwikkeling hbo-studenten zorg en welzijn

  Deze datavisualisatie toont de ontwikkeling van het aantal studenten in zorg- en welzijnsopleidingen op hbo-niveau. Met behulp van de filter is het mogelijk om één van de onderliggende hbo-opleidingen te selecteren. Het uitgangspunt van de regionale toewijzing is de woonplaats van de student. Bron: CBS AZW

 • Ontwikkeling hbo-gediplomeerden zorg en welzijn

  Deze datavisualisatie toont de ontwikkeling van het aantal gediplomeerden in zorg- en welzijnsopleidingen op hbo-niveau. Met behulp van de filter is het mogelijk om één van de onderliggende hbo-opleidingen te selecteren. Het uitgangspunt van de regionale toewijzing is de woonplaats van de student. Bron: CBS AZW

 • Ontwikkeling sectorrendement zorg en welzijn (hbo)

  Deze datavisualisatie toont het sectorrendement voor zorg- en welzijnsopleidingen op mbo-niveau. Met behulp van de filter is het mogelijk om één van de onderliggende hbo-opleidingen te selecteren. Het sectorrendement is het aandeel gediplomeerden naar hbo-opleiding dat werkzaam is binnen zorg en welzijn. Het peilmoment voor het wel of niet werkzaam zijn binnen zorg en welzijn is de laatste vrijdag voor kerst na het studiejaar. De peildatum van deze data is 1 oktober. Bron: CBS AZW

   

 • Wetenschappelijk

  Een groot deel van de studenten stroomt na zijn opleiding uit naar de arbeidsmarkt. In dit thema kunt u voor uw regio opzoeken hoeveel mbo- en hbo-studenten er in de onderwijssector zorg en welzijn zijn. Verder krijgt u inzicht in de ontwikkeling van de instroom van eerstejaarstudenten in zorg- en welzijnopleidigen.

 • Ontwikkeling wo-instroom zorg en welzijn

  Deze datavisualisatie toont de ontwikkeling van het aantal eerstejaars ingeschrevenen in zorg- en welzijnsopleidingen op wo-niveau. Met behulp van de filter is het mogelijk om één van de onderliggende wo-opleidingen te selecteren. Het uitgangspunt van de regionale toewijzing is de woonplaats van de student. Bron: CBS AZW

 • Ontwikkeling wo-studenten zorg en welzijn

  Deze datavisualisatie toont de ontwikkeling van het aantal studenten in zorg- en welzijnsopleidingen op wo-niveau. Met behulp van de filter is het mogelijk om één van de onderliggende wo-opleidingen te selecteren. Het uitgangspunt van de regionale toewijzing is de woonplaats van de student. Bron: CBS AZW

 • Ontwikkeling wo-gediplomeerden zorg en welzijn

  Deze datavisualisatie toont de ontwikkeling van het aantal gediplomeerden in zorg- en welzijnsopleidingen op wo-niveau. Met behulp van de filter is het mogelijk om één van de onderliggende wo-opleidingen te selecteren. Het uitgangspunt van de regionale toewijzing is de woonplaats van de student. Bron: CBS AZW

   

 • Ontwikkeling sectorrendement zorg en welzijn (wo)

  Deze datavisualisatie toont het sectorrendement voor zorg- en welzijnsopleidingen op mbo-niveau. Met behulp van de filter is het mogelijk om één van de onderliggende wo-opleidingen te selecteren. Het sectorrendement is het aandeel gediplomeerden naar wo-opleiding dat werkzaam is binnen zorg en welzijn. Het peilmoment voor het wel of niet werkzaam zijn binnen zorg en welzijn is de laatste vrijdag voor kerst na het studiejaar. De peildatum van deze data is 1 oktober. Bron: CBS AZW